Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Zawartość stron

POWER color
PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (I)"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe",
Poddziałanie  1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w mieście Elblągu i powiecie elbląskim.
Okres realizacji projektu: 01.04.2015 r. – 30.06.2016 r.
 
Wartość projektu ogółem – 3.902.500,00 zł (2015 r. – 3.603.200,00 zł, 2016 r. – 299.300,00 zł)
 
Liczba osób objętych wsparciem – 572 osoby
 
Formy wsparcia:
 • IPD i pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe  – 572 osoby,
 • staże – 504 osoby,
 • szkolenia  – 39 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 9 osób.
 
Kryteria dostępu.:
 • zgodnie z zapisami POWER 2014-2020 osoby młode w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, którym w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu – 572 osoby,
 • osoby długotrwale bezrobotne – 173 osoby,
 • osoby niepełnosprawne – 8 osób.
 
Projekt zakłada osiągnięcia następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
 • dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,
 • dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik na poziomie co najmniej 12%,
 • dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik na poziomie co najmniej 31%,
 • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 38%.
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu: CAZ Dział Rynku Pracy:
 • pokój nr 104 (staże, szkolenia),
 • pokój nr 108 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • pokój nr 14 (bony zatrudnieniowe),
 • Filia w Pasłęku: pokój nr 2.
 
 
 
Załączniki
Plakat A3 POWER

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę