Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Zawartość stron

power2019
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (VI)"
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe"
Poddziałanie  1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"
 
 
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie elbląskim.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
 
Kwota dofinansowania projektu z UE – 7.963.287,36 zł
Liczba osób objętych wsparciem – 649 osób
 
Wsparcie w projekcie dla 649 osób, z tego:
 • staże – 313 osób,
 • szkolenia  – 66 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 92 osoby,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 74 osób,
 • prace interwencyjne – 44 osoby,
 • bon na zasiedlenie –  60 osób.
 
Uczestnicy projektu:
osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w POWER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET muszą spełniać łącznie trzy warunki – osoby te:
 • nie pracują,
 • nie kształcą się,
 • nie szkolą się.
Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Projekt zakłada osiągnięcia następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej – dotyczy aktywnych form wsparcia:
 • minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED3), imigranci, reemigranci) na poziomie 44,0 %,
 • minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup na poziomie co najmniej 59,5 %.
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących projektu oraz realizowanych form wsparcia udzielają pracownicy na stanowiskach merytorycznych:
 • PUP w Elblągu, ul. Saperów 24, tel. 55 237-67-00, fax 55 237-67-99,
 • PUP Filia w Pasłęku, Pl. Świętego Wojciecha 5, tel. 55 249-96-00, fax 249-96-10.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę